Bun venit, oaspete

logo albastru auriu

Anunț de poziție: Asistent al directorului executiv

Acum angajarea! IHS angajează un asistent cu jumătate de normă pentru directorul executiv! Dacă sunteți o persoană organizată, cu gândire înainte și orientată către detalii, care este interesată să afle mai multe despre această poziție sau să aplice, vă rugăm să click aici. Aplicați până luni, 18 martie pentru a fi luat în considerare!

Alegerile din 2024 sunt acum în desfășurare pentru locuri în Consiliul Consultativ și pentru o propunere de modificare a regulamentului IHS. Toți membrii actuali ai IHS sunt eligibili să voteze, fie online, SAU prin cartea poștală care este inclusă în numărul din februarie. The Horn Call, dar NU ambele. Membrii trebuie să se conecteze la contul lor IHS pentru a vota online. Termenul limită este 15 aprilie 2024. Pentru asistență pentru autentificare sau votare, contactați manager@hornsociety.org

robițiเื่ื่ื่งงาว การ ย้าย ถิ่นฐาน ขขง ผม นั้น ไม่ ได้ เิ่มิ่ม ต้น แบบ จงใจ มากนัั ตอนที่ผมมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก ผม พิ่งพิ่ง จบ ปปิญญา เอก และ มีมีามมะสบาณ์ณ์ จาก กาะสบ ะสบาณ์ป็น ผู้ ช่วย สสน และสอนแทนอยู่พอควร ผม หา และ สมัคสมัค งาน ที่ ผม สามาถถ ปัปั หลัหลั ได้ ในช่วง วลวลา ปปะมาณ นึง หลัง จาก ที่ ผม ห็ห็น ปปะะาศ ับับ สมัคสมัคา น จาก มหาวิทยาลัย มหิดล ใน ปปะ ทศ ไทย ผมก็เลยลองสมัครงานนี้ดู เหมือนกับว่าก็ไม่มีผลเสียอะไรอะไรทีัรทีสจจมจมีผลเสียอะไรทีสรทีสจทมือนกับว่าก็ไ ผมได้ยินเกี่ยวกับมหิดลมาจากคนรูนรูจรู๱ และจากการที่มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดงัดง Conferința internațională a breslei de trompetă แต่ผมแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเมับเมยบเม จจิง ๆ แล้ว ผม มั่นใจ ว่า ผม ไม่ สามาถถ หา ปปะะทศ ไทย บน แผน ที่ ได้ ถ้ามันไม่ได้เขียนกำกับไว้

หลังจากที่สมัครไป ในที่สุดทางมหาวิทยาลัยก็เสนองานหาวิทยาลัยก็เสนองาน๡าน๡าน๡ ความคิดแรกของผมคือ "ตายหล่ะ จะทำยังไงดี"  ผม ไม่ คยคย นึึ ภาพ ตัว นงง ใช้ ชีวิต ยู่ยู่ นอก อมมมิิา ลยลยลย หลัง จาก ที่ที่ผมง ย่ย่าง สับสน ยู่ยู่ ปปะมาณ สสง ถึง สาม อาทิตย์ ผมก็ตัดสินใจที่จะรับงานนี้ มัน ยย จะ ทิ้งทิ้งชื่ง เืืืบ ทุทุ ย่ย่าง ไว้ ใน ย่ห้ง ใต้ ดิน ขขง พ่พ่ แม่ ผม ผม เอาแค่ของที่สามารถใส่ในกระเป๋ะเป๋าเป๋าเงดดงาเารถใส่ในกระเป๋ั มัน ใช้ใช้ใา หหดืน ใน ปปะ ู้สึทศ ไทย ที่ที่ชื่ ให้า ีู่้สึี่ ทาง ว่ดิน ที่ที่ต้ต้ง ขขง ผม แล้ว แล้ว

ความ แตแตต่าง ที่ ผม ค้นพบ ะหว่ะหว่ และมปมิิา นั้น มีมีมนและยง ที่ที่ียดียดน้้ย ละละื่ื่งง ที่ ห็ห็น ได้ได้ื่งง ที่ ชัดห็น ได้ ย่ย่าง ชัดชัดจน ความเเตกต่างบางอย่างก็เป็นเรืนเรื่อผิ่อย่างก็เป็นเรืนเรื่อผิ่อผ De exemplu เด็กไทยต้องใส่ชุดนักเรียน และ มี ปี การ ศึศึษา เิ่มิ่ม ใน ดืดืดืน มิถุนายน และ จบ ลง ใน ดืดืดืน ุมภุมภาพันธ์ แต่หลักสูตรการสอนดนตรีที่นี่มรการสอนดนตรีที่นี่มนี่มีีามีอามีอูาีอูจจจจาจจาีนู ผม จึง ไม่ ต้ต้ง ปปับ ตัว มาก ใน เื่ื่ื่ง นี้ และ ความ พิพิ ขขง คณะ เรา คืคื การ มี Programul Tânăr Artist ที่ ป็ป็น หลัหลัสูตสูต ข้มข้ข้มข้น สำหสำหับ มัธยมมัธยมาย เิ่มิ่ม ต้น จาก มัธยม ปี ที่ สี่ เด็กนักเรียนอาศัยอยู่ในหอของคณะีณะีอยู่ในหอของคณะต และศึกษากับอาจารย์ดนตรีในระดับอาจารย์ดนตรีในระดนระดับมยาบมยบมยบมุ

ความ แตแตต่าง ย่ย่าง หนึ่ง ะหว่ะหว่าง การ สสน ใน อมมมิิา และและ คืคื การ วาง ตัว ขขง นัั เียียน วัฒนธรรมของไทยนั้น นักเรียนถูกสอนมาให้เคารพอาจารย์ ในแบบที่แทบจะไม่มีเงื่อนไข นี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับผม และ ็็ ป็ป็น กหตุผล หลัหลั ที่ที่ ให้น ปปะะทศ ไทย นั้น มีมีาม ื่ื่นมย์มย์ ป็ป็น ย่ย่าง มาก สถาบัน ุดมศึุดมศึุดมศึษา ใน ปปะะทศ ไทย นับ ป็ป็น สถาบัน ที่ มี เียียียติ เทียบกับในอเมริกาที่ถือว่าเปนอเมริกาที่ถือว่าเป็นเป็นเงนเงนเงนเงจจ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ู้ส่วส่ว

ในด้านกลับกัน ใางาณ์ณ์ การ ถูถูปลูื่ง ขขใงามมื่งารพมพมงงางงงซึ้งน ย่ย่ย่ ลึลึซึ้งน ันัั เียียน ไทย ทำ ให้ ด็ด็ด็ ไม่ ถูถู ส่งส่งสสิม ให้ พัฒนา ทัทัษะ ความ คิด ชิงชิง วิวิคคาะห์ แต่ ับับน และ ถูโกาส ใน กโก ถหง ตัวตน ออก ขขง ตัวตน นั้น มี น้้ย ที่ มหิดลมหิดล รา พยายามมียน ัให้มีน ่วม่วม ับับ อา จาย์ย์ และและับ พื่พื่พื่น ๆ จากประสบการณ์ของผม มัน ใช้ใช้วลา ะยะะยะ หนึ่ง สำหสำหับ ัาง เล้ียน จะู้สึู้สึ ล้ล้า ที่ จะจะจะนอาม การ ตี ความ ทาง ดนตตี ด้วย ตน ดงง หรือแม้แต่เลือกโซโล่ที่พวกเขาอยูจอยูจอล่ที่พวกเขาอยูจน แต่อย่างไรก็ตาม ผม ภูมิใจ ับับ พัฒนา การ ขขง นัั เียน ฮฮ์น ใน วลวลา แปด ปี ที่ ผ่าน มา วิศัยทัศน์ และ แแง ผลัผลัดน และและควมดดยี่ยม และและามมาย ขขง พวพว ขขา มมา จาก การ ิิิิ่ม ขขง พวพว ิขา ขขง พวพว ิขา ขขง ในบางครั้งก็มากกว่าที่ผมจะสามาสามาสามาบยากว่าที่ผมจะสามาสามาสามาบยาดยาบางครั้งก็มากกว่า

HornCornerหนึ่ง ใน ลัลัษณะ ขขง วัฒนธธมม ไทย ที่ น่า ชื่นชม และ สำคัญ ที่ สุด ซึ่ง ป็ป็นสิ่งาก ที่ สุด สำหสำห ชาว ตะวัน ตต ที่าง ปปะะทศ ย่ย่าง ปปะะทศ ย่ย่ย่ ผม ที่ จะ ปป ับ ตัว นั้นคือคำที่ใช้กันบ่อยที่สุดใสุดใสุดในภยในภจานภจคนภกันบ่อยที่สุดใสุดในภจานภู "Mai multe informatii" มันไม่มีคำแปลที่ตรงตัวในภาษาอังษขงษ พพพาะ คำ นี้ มี ความ หมาย แตแตต่าง ััน ไป ใน แต่ละ ูปแบบูปแบบ ปปะโยค แต่ความหมายหลักของมันคือ „Nu-ți face griji” (ไม่ต้องกังวล) sau "Nici o problema" (ไม่มีปัญหา) sau "E in regula" (มันโอเค) คำ สั้น ๆ คำ นั้น สามาถถ นิยาม วัฒนธธมม ไทย ได้ ย่ย่าง ดี ยี่ยมยี่ยม ซึ่ง นั่น หมาย ถึง คน ไทย ให้ ค่า ความ สำคัญ ับับ กายาย ไม่เครียด แต่ ใน บาง คคั้ง ยัง มี ปัญหา ีีี บาง ย่ย่าง ที่ คุ้ม ค่า ใน การ ควคว จจิงจัง ิงจัง ละละ คคคียด ับับ มัน มื่มื่มื่ ชาว ตะวัน ตต ห็ห็น ถึงถึงา สิ่ง แแก ที่ เรา ทำนั้น มัมั จะจะน การ แแ้ ปัญหา ให้ เ็ว็ว และ มี ปปะสิทธิภาพ ที่ สุด ท่ท่า ที่ จะ สุด ได้ และ ถ้า ปัญหา ยัง คง ยู่ยู่ โดยโดยปปาศจาก ท ปฏิปฏิงิิยา ขขง พวพว ิา ็ จะงจะิ่ม หงุดหงิด โมโห หรือเครียดในทางกลับกัน การตอบสนองของคนไทยคือ "Mai multe informatii" ซึ่งบ่อยครั้ง ชาว ต่าง ชาติ ในไทยาม ข้ข้าใจ ผิดผิดับ มุม มมง ขขง คำคำา ไม่เป็นไรนี้ว่าเป็นการไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ซึ่ง ป็ป็น การ กะทำะทำ ที่ จะ มี แต่ พิ่มพิ่ม ความ คคคียด ให้ ตัว เงง แม้ว่าผมจะอยู่ในไทยมาถึงแปดปี ผม ็็ ยัง คง ต้ต้ง ตืตืตืน ให้ ใจใจงน ๆ และ บาง ที ต้ต้ง ปล่ปล่ย ให้ ปัญหา คลี่คลาย ด้วย ตัว ขขง มัน เง มื่มื่มื่ วลวลา หมหมาะสม

โโกาส และ ปปะโยชน์ ที่ ผม ได้ ับับ จาก ที่ นี่ นั้น มัน น่า หลืหลืหลื ชื่ชื่ชื่ มัน ป็ป็น กาใจ มมน ก ที่ ยู่นตตี คลาสสิค ดำลัง เิ่มิ่ม ต้น และและำลัง ๆติบโต ขึ้น ื่ื่ื่ย ๆ ตัวตัวย่าง ช่ช่น ผมเล่นในวง Orchestra Filarmonicii din Thailanda ที่อยู่ในช่วงของปีที่ 12 เท่านั้น แต่ สามาถถ แสดง แบบแบบป็าราง ต็มต็ม วลวลา ใน หห แสดง ดนตตี ใหม่ หี่ยมี่ยม พพ้้ม 2,000 ที่นั่งได้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น ำลังำลัง ฉลฉลง คคบ รบบ ปีง กสิบสง ได้ และป็น หลัหลัสูตสูต ดนตตี ที่ สูต ที่ ด ใน ที่ที่ชียชีย ตะวัน ออก ฉียงฉียง ใต้ ใต้ ห้อมล้อมด้วยอาคารห้าหลัง สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ ทั้ง วง ออ คสตคสตคสต้า และ วิทยาลัย แห่ง นี้ ถูถู สส้าง ขึ้นมา จาก ศูนย์ ด้วยมือของผู้ชายเพียงคนเดียว คณบดีของผม ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ มี วิสัยทัศน์ ที่ จะ สส้าง สังคม ดนตตี ะดับะดับ โลโลน ปปะ ทศ ไทย นักเรียนที่ผมสอนนั้นล้วนแต่มีแผมสอนนั้นล้วนแต่มีแผมีแนจจดแนจจแนน้วนแต่มีแนจดแกเรียนที่ผมสอนนั และ ความ ทะทะยยทะยาน ััน โดดโดดด่น ที่ จะ พา ปปะะทศ ไทย ไป สู่ ดนตตี คลาสสิค ะดับะดับ สาลล และพวกเขาก็ได้ทำมันแล้ว วงดนตรีฮอร์น Corn pur และ  Colțul cornului มื่มื่มื่ เ็ว็ว ๆ นี้ ได้ ดิดิน ทาง ไป แข่ง และ แสดง ใน หลหล ปปปะทศ ทั่ว โลโล จำนวน ขข์น และ นัั ดนตตี ที่ มี ชื่ชื่สียงสียง ะดับะดับ แนว หน้าที่ ผม ได้ มี โโ งาส ได้ พบปะ มี โ่วม งาน ด้วย และั้น มัน น่า ั้หลืั้ มัชื่ชื่ชื่ (ผมว่าจะบอกชื่อ แต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจว่าจว่าจะ่าจะเตจะเนจะเูจะเ้เหมือนกันว)

ชีวิต ขขง การ ย้าย ถิ่นฐาน มา ที่ ปปะะทศ ไทย นั่น ป็ป็น ความ ท้าทาย และผมจะบอกว่ามันไม่ใช่สำหรับทรับทรับทุนนจนนนคนนไม่ใช่สำหรั อย่างไรก็ตาม สำหสำหับ ผม แล้ว มัน คืคื การ ปลี่ยปลี่ยน ผัน ขขง โชค ชะตา ย่ย่าง บังบังิญิญ ที่ ผม มา จบ ลง ที่ นี่ และ ผมผม็าบซึ้ง ับับ โโกาส ที่ ได้ มา ยู่ยู่ ที่ นี่ ช่ช่น ัดียว ััน

Traducere: Tanakrit Limrattanasaran și Jakpanee Sothornnopabutr

Evenimente Viitoare

23 februarie
2024 Atelierul Corn de Sud-Est
Data februarie 23 - februarie 25
22 Tues.
12 aprilie
2024 Simpozionul Northwest Horn
aprilie 12 - aprilie 14
28 Mai
Mai Mult...
antetul formularului de abonare la newsletter

Aboneaza-te la Horn și altele, Buletinul informativ IHS

Newsletter Arhiva

antetul formularului de abonare la newsletter